Vårdgaranti och väntetider

Kontaktperson

Sara Engström, Utredare
Telefon: 0920-28 46 53
E-post: sara.engstrom@nll.se

Sedan 1 juli 2010 gäller en ny lag om ökat patientinflytande. Där ingår vårdgarantin som innebär att du har rätt att få planerad vård inom en viss tid, men också att du som patient eller närstående har rätt att få individuellt anpassad information vid varje kontakt med vården.

Vårdens ansvar

Du har rätt att få individuellt anpassad information och erbjudande om vård inom vårdgarantins gränser. Om vårdenheten inte kan ge vård inom den satta tidsgränsen ska vårdpersonalen aktivt hjälpa dig att få vård någon annanstans, utan att det innebär några extra kostnader för dig. Däremot betalar du patientavgiften som gäller i det landsting eller region där vården ges.

Vårdgarantin benämns 0-7-90-90

Siffrorna står för det antal dagar som det längst får ta för landstinget att leverera sina tjänster:

0 betyder att du ska få kontakt med primärvården i telefon eller på plats samma dag.

7 betyder att du ska få tid hos distriktsläkare inom sju dagar om du bedöms behöva träffa läkare.

90 betyder att du ska få en bedömning av en specialist, antingen vid vnågot av våra sjukhus eller av annan vårdgivare, inom 90 dagar från beslut om remiss.

90 betyder att din behandling ska vara påbörjad inom 90 dagar från beslut om behandling, antingen vid något av våra sjukhus eller av annan vårdgivare.

Vårdgarantin gäller för sådan vård som kan planeras i förväg.Tiden för undersökningar och utredningar inför ett besök eller en behandling räknas inte in i de tidsgränser som gäller för vårdgarantin.

Tiden fram till besök och behandling får överstiga 90 dagar, om du och din läkare (eller annan behandlare) är överens om det. Den får också överstiga 90 dagar om det finns medicinska skäl till att en åtgärd inte kan genomföras tidigare, eller när det i förväg inte går att fastställa tidpunkt (exempelvis vid organtransplantation).

Vårdgarantin reglerar inte om vård ska ges eller vilken vård som kan komma ifråga. Garantin reglerar endast inom vilka tidsgränser du ska erbjudas vård.

Vänd dig till din hälsocentral eller mottagning för information om vårdgarantin och vården i länet.

Väntetider

Via Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) webbplats "Väntetider i vården" kan du till exempel själv se hur långa väntetiderna är för olika behandlingar vid olika sjukhus.

Dela med på:

6 mars 2013
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till landstingets webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom e-tjänsten Mina vårdkontakter.

* = Obligatorisk uppgift

    • Bild för användarverifiering